- Mye handler om bevisstgjøring

Nyhet

Publisert

Foto: Terje Sollie, Vest Vind Media

Det nordiske avfallsprosjektet «Metal waste reduction in Nordic tinsmith workshops» er godt i gang. Foreløpig er det identifisert en rekke utfordringer knyttet til reduksjon av avfall. Nå starter arbeidet med å finne de gode løsningene.

I forbindelse med oppstarten av det nordiske prosjektet ble det sendt ut en undersøkelse til alle medlemsbedriftene i de nordiske ventilasjons- og blikkenslagerorganisasjonene. Hele 94 % svarte at de er positive til et nordisk samarbeidsprosjekt om sirkulærøkonomi.

- Vi ser dog at så mange som 86 % sier de ikke har kjennskap til Avfallspyramiden, som er førende for hvordan restmetall skal håndteres for å oppfylle gjeldende miljøkrav, sier styreleder i VBL, Jan Henrik Nygård. Avfallspyramiden - fra resirkulering til gjenbruk


Det primære målet i følge avfallspyramiden er å redusere avfallsmengden, dernest å bruke produkter om igjen, før man forsøker å gjenvinne materialene i avfallet som oppstår. I dag gjenvinnes størstedelen av restene fra blikkenslagernes verkstedproduksjon.

- Vi erkjenner at det må omfattende og systematiske løsninger til for at vi skal klare å redusere andelen metall som går direkte til gjenvinning, og jobber derfor nå ut flere mindre prosjekter i prosjektet, forteller Nygård.

  • De norske og svenske referansebedriftene har spesielt pekt på sviktende måletaking og feil i produksjonen som hovedårsak til mengden metall som sendes til gjenvinning. Prosjektet er derfor i gang med å undersøke mulighetene for å lage et digitalt måleverktøy koblet mot kvalitetskontroll. En reduksjon her vil bidra positivt på bunnlinjen både med hensyn til innkjøp av metaller og spart arbeidstid.
  • Gjeninnføring av metallsløyd i barne- og ungdomsskolen. Et samarbeid med skoleverket vil kunne bidra til mer gjenbruk amtidig som det vil kunne være et viktig rekrutteringstiltak.
  • Prosjektet undersøker potensialet for å innføre en panteordning for emballasje.
  • Søker samarbeid med både leverandører og arkitekter for å løse utfordringer knyttet til økt bruk av farget metal, siden dette er med på å vanskeliggjøre ombruk.

- Alt dette er tiltak som vil måtte utvikles over tid, men samtidig er vi opptatt av at bedriftene har fokus på de enkle tiltakene de selv kan bidra med i hverdagen. Det handler kanskje mest om å bevisstgjøre alle ansatte ved å synliggjøre at reduksjon av gjennvinningmetall ikke bare sparer miljøet, men også utgjør en forskjell på bedriftens økonomi.

Hvordan jobber din bedrift for å redusere mengden metall sendt til gjenvinning? Tips oss gjerne!

 

Om prosjektet

De fire nordiske forbundene Plåt och vent (Sverige), Tekniq (Danmark), Félags blikksmiðjueigenda (Island) og Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (Norge), har samlet seg om et felles prosjekt for å redusere mengden metallavfall fra Nordens omlag 1600 blikkenslagerverksteder.

Prosjektet er delfinansiert av Nordic Innovation. Sluttrapport leveres 31.03.2022.