VBL

Innhold

  • VBL
  • Nyhetsarkiv
  • Brudd i lønnsforhandlingene - konsekvenser for bedrifter

Brudd i lønnsforhandlingene - Slik bør bedrifter forberede seg på en eventuell konflikt

Som kjent ble det brudd i forhandlingene mellom BNL og Felleforbundet 07.08. Oppgjøret fortsetter nå i mekling. Dersom meklingen ikke fører frem, kan en eventuell streik tidligst starte fredag 21. august.

BNL har samlet informasjon om årets lønnsoppgjør her.

Slik bør bedrifter forberede seg på en eventuell konflikt

Berørte bedrifter må vurdere konsekvensene av at organiserte arbeidstakere i Fellesforbundet blir tatt ut i en eventuell konflikt. Det må vurderes om det er mulig å fortsette virksomheten med gjenværende bemanning eller om virksomheten på enkelte prosjekter stopper helt eller delvis.

Bedriftene må gi betinget permitteringsvarsel til arbeidstakere som ikke kan sysselsettes på rasjonell måte dersom det blir streik. Det gjelder uorganiserte arbeidstakere og ansatte organisert i andre forbund, f. eks funksjonærer. Lærlinger er ikke omfattet av plassoppsigelsen og skal fortsette arbeidet så lenge det kan gis forsvarlig opplæring. Lærlinger kan permitteres med minst 7 dagers varslingsfrist når det ikke er mulig å drive rasjonell opplæring.

Om betinget permittering viser vi til Hovedavtalen Kap. VIII, spesielt §§ 7-2, 7-4 og 7-5. Vi presiserer at det etter Hovedavtalen er en plikt for bedriften å konferere med tillitsvalgte før permitteringsvarsel gis. Betinget permitteringsvarsel kan gis ved oppslag i bedriften. Ansatte som midlertidig er fraværende varsles på hensiktsmessig måte.

Var
slingsfristen er minst 14 dager når ansatte i egen bedrift kan bli tatt ut i konflikt.

Vi viser til heftet Tariffoppgjøret og bedriften . Se side 12 for regler om betinget permitteringsvarsel. Eksempel på betinget permitteringsvarsel står på side 21.
Varselet gj
elder den enkelte arbeidstaker og fristen begynner å løpe fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.


Fristforlengelse

BNL anbefaler at bedriften vurderer behovet for informasjon til kunder om at en eventuell streik kan føre til krav om fristforlengelse i prosjekter.