VBL

Innhold

Tilskudd til bedrifter som tar permitterte ansatte tilbake på jobb

Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Formålet med ordningen er å redusere antallet som er permittert som en følge av virusutbruddet.

Les hele artikkelen på NHO.no

Hva går ordningen ut på?

Bedrifter kan søke om et kronebeløp per månedsverk i juli og august 2020 når man tar permitterte tilbake i arbeid. Ordningen gjelder egne ansatte, som var permitterte 28. mai 2020 (før ordningen ble annonsert ved arbeidsdagens utløp), og som tas tilbake i jobb før 1. juli eller før 1. august 2020.

Hvilken periode gjelder ordningen for?

Ordningen gjelder for juli og august 2020. Man kan søke for begge måneder eller bare for august.

 

Hvilke ansatte gjelder ordningen for?

Ansatte må ha vært helt eller delvis permittert per 28.mai 2020. For å søke tilskudd for en ansatt, må han eller hun være tilbake i arbeid i minst like høy stillingsprosent som før permitteringen. Den ansatte må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i hele perioden man søker tilskudd for.

En ansatt man søker tilskudd for kan ikke være under oppsigelse, sies opp, eller permitteres på nytt før 1. oktober 2020. Den ansatte kan avvikle ferie i den perioden man søker for.

Arbeidsgivere som mottar tilskudd, kan ikke permittere, si opp eller redusere arbeidstiden til andre ansatte i lignende stillinger mellom 28. mai og 1. september 2020. Lignende stillinger er de som "fullt ut eller i ikke ubetydelig grad fyller samme funksjoner".

Hvor stort er tilskuddet?

Størrelsen på det totale tilskuddet varierer avhengig av hvor mange permitterte som er tatt tilbake, stillingsprosent, permitteringsgrad og nedgang i omsetning.

  • Selskap og enkeltpersonforetak som har hatt nedgang i omsetning på 30 prosent eller mer, sammenlignet med tilsvarende måned i 2019, kan for hver måned motta 15 000 kroner per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering.

    Nedgangen i tar utgangspunkt i en beregnet omsetning for juli og august 2020. I denne beregningen ser man på den faktiske omsetningen i samme måned i 2019, justert opp eller ned med endring i omsetning fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020. Denne beregnede omsetningen sammenlignes deretter med faktisk omsetning i juli og august 2020, for å finne den nedgangen i omsetning som er grunnlaget for tilskuddet.

For lærlinger kan tilskuddet ikke være høyere enn 10 000 kroner per måned.

Les mer om betingelser for  tilskudd her

Hvor søker man?

Søknader sendes elektronisk til Skatteetaten. De kan sendes tidligst 1.september og senest 5. november 2020.

Søknaden skal inneholde opplysninger som kan ha betydning for fastsetting av tilskuddet, slik som opplysninger om omsetning på ulike tidspunkt og informasjon om de ansatte det søkes tilskudd for. Tilskuddsmyndigheten vil kunne be om ytterligere opplysninger og dokumentasjon fra søkeren, og innhente nødvendige opplysninger fra andre offentlige myndigheter, banker mv.

Opplysninger og vedtak kan bli offentliggjort.

Skattedirektoratet vil være klageinstans.

Når vil tilskuddet bli utbetalt?

Utbetalingen skal skje snarest, og senest innen tre uker etter at det er fattet vedtak om utbetaling av tilskudd.

Les mer om ordningen (Skatteetaten.no)
Les mer om permittering (Arbinn.no)