Status for innføring av Norgesmodellen

Publisert

I november la Regjeringen frem forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser og byggherreforskriften, også kalt Norgesmodellen. Modellen skal bidra til seriøsitet i alle offentlige innkjøp, og sikre at regelverket er likt over hele landet. Norgesmodellen skal innføres i faser og det er første steg som nå er på høring.

I Hurdalsplattformen slo Regjeringen fast at det skal utarbeides en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser. Arbeidet med Norgesmodellen er "en viktig del av regjeringens innsats for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet og bevare den norske arbeidslivsmodellen".

Les hva Regjeringen sier om Norgesmodellen her.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for over 650 milliarder kroner hvert år, og har dermed en unik mulighet til å fremme et seriøst arbeidsliv. Arbeidslivskriminalitet skaper problemer både for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører. 

I november lanserte altså Regjeringen det de kaller første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser, som gjelder seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold. 

— BNL har vært opptatt av det må være klart og forutsigbart hvilke krav som gjelder og at oppfølging og kontroll av kontraktene prioriteres fra myndighetenes side. For bedriftene er det viktig å ha ett sett nasjonale regler å forholde seg til, sier Jørgen Leegaard som er seriøsitetsdirektør i BNL.

Innføres i faser

Regjeringen vil at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt til å stille strengere krav til offentlige oppdragsgivere og leverandører, og foreslår flere lov- og forskriftsendringer. Norgesmodellen innføres i faser, og regjeringen sender på høring forslag om strengere seriøsitetsbestemmelser i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Neste fase vil se på oppdragsgiveres kontroll og oppfølging av kontakter. Her viser regjeringen til at det vil være behov for å se på tydeligere veiledning, bedre digitale virkemidler og sterkere kontrollmekanismer. 

Fjerner mulighet for kontant betaling

- BNL har presset på Regjeringen i flere år for å fjerne kontantbetalingsmuligheten i byggenæringen. I utkastet fremlagt av Regjeringen er denne betalingsmuligheten fjernet. – Fjerningen av kontantbetalingsmuligheten er en seier for BNL som har jobbet for dette i årevis, fortsetter Leegaard.

Regjeringen setter også ned et utvalg som skal ha en bred gjennomgang av regelverket for offentlige anskaffelser. I utvalget vil advokat Arnhild Gjønnes fra NHO delta. Reglene i dag omfatter både klima- og miljøkrav, seriøsitetskrav og samfunnsansvar, bærekraft og en rekke andre krav, og reglene er blitt svært kompliserte. - Det er viktig at reglene er enkle å bruke og forstå for oppdragsgivere og leverandører, avslutter Leegard.

Les mer om arbeidet med Norgesmodellen her.