BNL skifter navn

Publisert

På Byggenæringens Landsforenings ekstraordinære generalforsamling 13. november ble en rekke vedtektsendringer vedtatt. Blant annet skifter foreningen navn til NHO Byggenæringen fra januar 2024.

Generalforsamlingen markerte starten på en sterkere og mer samlet byggenæring, med en tydeligere næringspolitisk stemme og flere og mer fornøyde medlemmer i landsforeningen og bransjene.

Det ble blant anet gjort endringer i kontingentstruktur, styresammensetning, styreledersamling og generalforsamling. I tillegg ble beslutningsmyndighet og prosess for å komme frem til felles standpunkt i foreningen vedtatt. Alle de 50 delegatene møtte på ekstraordinær generalforsamling.

Forut for vedtektsendringene har dette foregått et omfattende arbeid i BNL-fellesskapet. En arbeidsgruppe bestående av seks bransjedirektører og BNLs administrerende direktør har vurdert hvilke vedtekter som må endres, og BNLs styre har besluttet å legge dem frem for ekstraordinær generalforsamling.  Det var disse forslagsendringene som ble stemt over, og alle forslagene fikk store flertall.

Endringer av betydning:
  • Foreningens navn endres fra Byggenæringens Landsforening til NHO Byggenæringen med effekt fra januar 2024.
  • Det endres fra en statisk til en dynamisk kontingentstruktur, som sikrer at landsforeningen får økte inntekter ved vekst.
  • Styrets sammensetning beholdes nesten som i dag med styreleder, nestleder og 6 styremedlemmer, samtidig som minst halvparten av styremedlemmene må komme fra tariffbunden bedrift.
  • Det ble vedtatt at bransjene og BNLs administrasjon skal utarbeide et samhandlingsdokument, som beskriver arbeidsdeling mellom bransjer og landsforening og hvordan man jobber frem felles næringspolitiske standpunkt. Dokumentet godkjennes av styret.

Nina Solli, adm. direktør i BNL, var fornøyd med dagens generalforsamling; - Det har vært en bred og involverende prosess, hvor alle bransjestyrene og administrasjonen har vært involvert. Det er god stemning i BNL fellesskapet nå, og et sterkt ønske om å stå sammen i viktig næringspolitiske saker for næringen. Alle forslagene ble stemt frem med svært god margin, det tolker jeg som god støtte og omforente standpunkt. Med NHO Byggenæringen får vi nå en samlende og sterk landsforening for alle i næringen. Vi vil nå stå på for å samle byggenæringen og bygge fremtiden.  Det betyr blant annet å jobbe for å få flere bransjer og bedrifter som medlemmer i det som blir NHO Byggenæringen fra neste år.