Flertall for modernisering av BNL

Publisert

Under BNLs Generalforsamling ble det et stort flertall for en kraftig styrking og modernisering av Byggenæringens Landsforening. Foreningen starter derfor en endringsprosess som skal munne ut i en sterkere forening med mer politisk gjennomslagskraft.

Sakset fra BNL.no:

Det har i en lengre periode blitt arbeidet med å endre hvordan BNL arbeider og er organisert. Dette innebærer at BNLs styre gjennom det siste halvannet året har intensivert arbeidet med å videreutvikle og styrke landsforeningen. Dette har vært diskutert i BNLs styremøter og i styreledermøter med både bransjedirektører og styreledere.

Konkret lød styrets forslag på følgende: BNLs generalforsamling vedtar med dette foreslåtte prinsipper for en forbedret landsforening. Prinsippene markerer starten på en stegvis endringsprosess som skal sikre en sterkere landsforening med større politisk gjennomslag og mer fornøyde bedrifter. Nødvendige vedtektsendringer fremmes i ekstraordinær generalforsamling høsten 2023.

Det betyr at det ikke er vedtatt i fulle detaljer hvilke endringer som skal skje, men at det nå skal arbeides videre med dette frem mot et vedtak rundt de konkrete foreslåtte endringene som krever vedtaksendringer. Dette skal vedtas på en ekstraordinær generalforsamling i høst. Generalforsamlingens vedtak betyr likevel at det er stor støtte for prinsippene for styrking av BNL som er fremmet. Flere av forslagene som er lansert krever vedtektsendringer, som da vil kreve 2/3 flertall. Blant flere andre elementer innebærer dette forslag om en endring av navnet på landsforeningen til NHO Byggenæringen.

Godt fornøyd

Konsernsjef i Backe, Eirik Gjelsvik (EBA), ble på generalforsamlingen torsdag valgt inn som ny styreleder i landsforeningen. Han har også jobbet tett inn mot dette arbeidet og er godt fornøyd med vedtaket som ble fattet.

– Det er veldig mange som har vært involvert i dette arbeidet, både i styret, administrasjonen og ikke minst blant de tillitsvalgte. Som styreleder er jeg godt fornøyd resultatet i dag, og at vi er nå kommet et godt stykke videre, men det er nå jobben skal gjøres. Dette er begynnelsen på en stor endring. Nå er det slik at noen skulle ønske det kom større endringer, mens noen skulle ønske mindre endringer. Men nå står vi samlet bak dette og så skal vi jobbe videre med endringene herfra, sier han.

I prosessen frem mot arbeidet som nå skal endre måten BNL jobber på, har man blant annet sett både mot Norsk Industri og NHO Service og Handel.

– Vi er nok i en særstilling innen NHO-systemet i dag med en stor tyngde i bransjene. Det skal vi fortsatt være, men vi skal samle ressursene som ligger i fellesskapet og fronte dette, sier BNLs adm. direktør Nina Solli i en kommentar til Generalforsamlingens historiske vedtak. 

– Viktig milepæl

Det er avtroppende styreleder, Haakon Tronrud (Norsk Eiendom), som har ledet arbeidet med prosessen frem til nå. – Som landsforening står BNL ved en viktig milepæl, og vi skal ta våre første skritt mot en endringsprosess for å bygge en sterkere landsforening. Vi er enige om at dette skal være en stegvis utvikling og vi ønsker at alle skal være med. Nå har vi et utmerket utgangspunkt for å få til endringer, og jeg føler alle ønsker at vi skal endre oss, sa Tronrud i en kommentar.

Flere punkter

Vedtaket som ble fattet på generalforsamlingen torsdag 1. juni inneholder flere punkter, men innebærer blant annet at det skal jobbe videre med disse foreslåtte prinsippene for en styrket og modernisert landsforening:

 • Styret anbefaler at BNL endrer navn til NHO Byggenæringen.
 • Styret anbefaler prinsippene for beslutningstrakt, slik arbeidsgruppen har anbefalt
  - Bransjeforeningene opptrer utad, men ikke i strid med Landsforeningens interesse og virksomhet. Ved motstridende interesser mellom bransjeforeningene arbeides det for et omforent standpunkt. Bransjeforeningene kan fremme bransjesynspunkter, også der andre bransjeforeninger er uenige, man forsøker å bli enige og unngår utspill som motarbeider fellesskapets standpunkt.
  - Når bransjeforeningenes oppfatning i bransjespesifikke saker ikke er i samsvar med landsforeningens syn, skal saken drøftes med landsforeningens administrerende direktør. Oppnås ikke enighet, vil landsforeningens styre avveie fellesskapets beste og styrebehandle saken.
  - Det bør legges vekt på samhandling og hvordan man finner løsninger i gode tider. Beslutningstrakten beskriver først og fremst en beslutningsstruktur for å løse vanskelige saker hvor det er vesentlig uenighet. Styret anbefaler derfor at det utarbeides retningslinjer som beskriver hvordan BNL-fellesskapet skal samarbeide og grensesnittet mellom BNL og bransjene
 • Styret anbefaler at BNLs administrerende direktør skal sette sammen sin ledergruppe.
 • Styret anbefaler en organisering med autonome bransjer, fagressurser i BNL og mulig samling av fellestjenester. Det legges opp til en matriseorganisering, der mye av landsforeningens arbeid gjøres gjennom prosjekter og team. Denne arbeidsformen skal sikre bruk av ressurser i BNL fellesskapet, og at man styrker arbeidet på tvers av bransjer og landsforening slik arbeidsgruppen har beskrevet.
 • Styret anbefaler at det settes ned et utvalg som utarbeider forslag til ny kontingentstruktur og utreder problemstillinger og konsekvenser knyttet til gjennomgående medlemskap i landsforeningen.