BNL ber Regjeringen om dialog om byggenæringens situasjon

Nyhet

Publisert

Som følge av krigen i Ukraina står nå byggenæringen igjen overfor en usikker periode hvor flere faktorer slår inn på samme tid. Brå og kraftig prisvekst på materialer og varer, leveranseproblemer, bortfall av transportkapasitet, økte drivstoffkostnader, økte energikostnader og knapphet på maskiner og reservedeler. BNL har derfor i dag sendt brev til Regjeringen hvor de ber om at man i fellesskap utarbeider en tiltaksplan for å sikre at næringen skal kunne fortsette sitt viktige samfunnsoppdrag.

Les hele brevet til Regjeringen her

Brevet er sendt til statsministerens kontor, næringsministeren, finansministeren, kommunal- og distriktsministeren, samferdselsministeren, olje- og energiministeren, samt arbeids- og inkluderingsministeren.

BNL understreker at selv om BAE-sektoren er vant til å håndtere risiko og store konjunktursvingninger, står vi nå overfor et ekstraordinært risikobilde. Særlig i kjølvannet av to år med pandemi.
BNL ber om dialog med Regjeringen for i fellesskap å komme frem til en plan med tiltak som sikrer vesentlige samfunnsmål og bærekraft:

1. Sikre forutsigbarhet i en sektor med lange ledetider.
2. Håndtere risiko også gjennom det offentlige som bestiller, byggherre og eiendomsbesitter.
3. Statlige byggherrer må settes i stand til å ta et større ansvar for ekstraordinære prisøkninger.
4. Sikre likviditet slik at alle ledd i verdikjedene opprettholder aktivitet og sysselsetting.
5. Avklare tiltak som korrigerer for bortfall av transportkapasitet.
6. Behov for innsparinger i norsk økonomi må ikke gå på bekostning av viktig infrastruktur-utbygging eller ramme en sektor særskilt.
7. Sette byggenæringen i stand til å bidra til energieffektivisering gjennom stegvis oppgradering av dagens bygningsmasse. Dagens virkemidler må justeres for å treffe målsetninger bedre.
8. Sette av tilstrekkelig ramme og tilskudd i Husbanken for å kunne opprettholde aktivitet, samt bidra til utleiemarkedet.
9. Det må vurderes tiltak for å håndtere likviditetsutfordringer som følge av stor kredittrisiko både i verdikjeder og privathusholdningen, for å unngå en ny finanskrise.
10. Justere virkemidlene for å målrette innsatsen for å vri mot en raskere grønnere omstilling og samtidig unngå å  bidra til å overopphete økonomien.