VBL

Innhold

Bedriftsintern opplæring (BIO)

De såkalte BIO-midlene har som formål at bedrifter med alvorlige omstillingsproblemer og/eller større endringer i rammebetingelser skal unngå måtte å si opp medarbeidere. Hensikten er at bedriftene skal kunne utvikle kompetanse heller enn å miste kompetanse.

I forbindelse med corona-krisen, har regjeringen bevilget ekstra midler til BIO.

Formål med ordningen og hvem som kan søke

Bedrifter med omstillingsproblem som kan søke om tilskudd.

Tilskuddet skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetanse til ansatte i bedrifter som har omstillingsproblemer, og som på bakgrunn av dette må foreta vesentlige endringer av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Opplæringen skal inneholde teori, men kan kombineres med praktisk trening. Det blir kun gitt tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring. Det gis ikke tilskudd dersom det er knyttet bindingstid til opplæringen, eller om opplæringen er obligatorisk for at ansatte skal oppfylle faste nasjonale krav.

Tilskuddet skal kun gå til opplæring av egne ansatte. Det blir ikke gitt tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er 100 prosent permittert, men delvis permitterte kan delta i opplæringstiltak den tiden de er i jobb.

Fylkeskommunene støtter normalt inntil 40 prosent av totale kostnader, men det vil gjøres en individuell vurdering per søknad.

Hvem skal man søke om tilskudd?

Søknad om tilskudd skal sendes til den enkelte fylkeskommune. Mer informasjon skal ligge på den enkelte fylkeskommunes hjemmeside.

Ansvaret for BIO-midlene ble flyttet fra NAV til fylkeskommunene fra og med 1. januar 2020.

Kilde: NHO.no