VBL

Innhold

Forlenger midlertidige ordninger

Regjeringen forlenger ordningen med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt ut oktober.

  • Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at de som nærmer seg maksperioden for dagpenger kan få beholde stønaden ut oktober. 
  • Regjeringen foreslår at permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode med fritak for lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget ut oktober. 
  • Regjeringen foreslår å forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker ut oktober. 

Koronapandemien og tiltak mot smitte har ført til kraftig økning i arbeidsledigheten. Siden 12. mars har over 430 000 personer søkt om dagpenger, og nesten 90 prosent av disse skyldes permitteringer. Flere av dagpengemottakerne nærmer seg nå maksgrensen for mottak av ytelsen, som er på 52 eller 104 uker, avhengig av dagpengegrunnlaget. Regjeringen har allerede forlenget dagpengeperioden ut juni. Nå foreslår de en ytterligere forlengelse ut oktober.

Forlenget fritak fra lønnsplikt ved permittering

Parallelt med dette utvider også regjeringen perioden permitterende arbeidsgiver har fritak fra lønnsplikt til ut oktober. Også denne perioden var fra før forlenget ut juni. Maksimal fritaksperiode er i utgangspunktet 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode. I denne perioden kan permitterte motta dagpenger. Etter fritaksperioden gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt. Hvis det fortsatt er mangel på arbeid, må den permitterte sies opp for å ha rett til dagpenger.

Regjeringen foreslår videre å forlenge stønadsperioden for de som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker.

Les hele saken hos Regjeringen.no